หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

ต้มกะทิจาวตาล

    หลักสูตรการประกอบอาหารจัดอบรมออนไลน์บริการวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดปัตตานี หัวข้อต้มกะทิหัวตาลใส่กุ้งสด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด จังหวัดปัตตานี (Fram to Table) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมี อาจารย์กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์ เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่