หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

ปลากระบอกต้มน้ำส้มตาลโตนด

    หลักสูตรการประกอบอาหารจัดอบรมออนไลน์บริการวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดปัตตานี หัวข้อ ปลากระบอกต้มน้ำส้ม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด จังหวัดปัตตานี (Fram to Table) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยมี คุณมนตรี อุดมพงศ์ เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่