หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนตาลจะรังอามีน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเก็บข้อมูลเบื้นต้นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานประกอบการ

แกลเลอรี่