สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.อัจฉราพร ยกขุน
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
atcharaporn.y[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ 14444
ชื่อ :
นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ 14444
ชื่อ :
ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ 14444
ชื่อ :
นายเอกภักดิ์ มีชัย
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ 14444
ชื่อ :
นายซอและ เกปัน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ 14444