สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ