สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้าง มีภูมิปัญญา และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธืที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์  
สร้างองค์ความรู้ และทักษะทางการเทคโนโลยีสารสเทศในระดับภูมิภาค ถ่ายทอดเชื่อมโยง ศาสตร์ด้านสารสนเทศยุคใหม่สู่ชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ
1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพ ในวิชาชีพ
2. ด้านวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. ด้านบริการ เป็นแหล่งให้บริการและมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปพัฒนาและบริการท้องถิ่น
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย