สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสุูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อประสานงาน การมีจรรยาบรรณในวิชาชี การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น