สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายวิชาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

89

    หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน

 

9

หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

 ไม่น้อยกว่า

73

หน่วยกิต

2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

67

หน่วยกิต

1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

 

11

หน่วยกิต

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

 

29

     หน่วยกิต

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

 

18

หน่วยกิต

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

 

9

หน่วยกิต

2.2.2 เฉพาะด้านเลือก

 ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและอาชีพ 

 

7

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

   หน่วยกิต

 

             3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโ,ยีสารสนเทศ มีดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

 

 

     1) บังคับเรียน                                      

10

หน่วยกิต

 

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

 

Thai for Communication

 

 

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

 

Speaking and Writing Skills Development

 

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   

2(1-2-3)

 

 

English for Communication and Learning Development

 

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร         

2(1-2-3)

 

 

Melayu for Communication

 

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     

2(1-2-3)

 

 

Melayu for Communication and Learning Development

 

 

* 2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 1

 

 

* 2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2(1-2-3)

 

 

Thai for Careers

 

 

 

 

 

*  หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

 

 

 

 

     2) เลือกเรียน

ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

 

2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

2(2-0-4)

 

 

Principles of Reading and Writing Thai Words

 

 

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

2(1-2-3)

 

 

Development of Speaking and Reading skills in English

 

 

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

2(1-2-3)

 

 

English for Reading and Writing Development

 

 

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

 

Basic Melayu

 

 

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

 

Chinese for Communication

 

 

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

 

Basic Arabic

 

 

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

 

 

English for Communication 2

 

 

 

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3)

 

 

Happiness Study

 

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์  

2(2-0-4)

 

 

Aesthetics Approach

 

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Information for Life Long Learning

 

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

 

Truth of Life

 

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

 

Self Development

 

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Aesthetics for Life

 

 

 

 

 

 

 

  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

2150101

สังคมภิวัตน์

2(2-0-4)

 

 

Socialization

 

 

2150102

การจัดการทางสังคม

2(2-0-4)

 

 

Social Management

 

 

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

2(1-2-3)

 

 

Life Skills and Public Conscious Mind

 

 

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Skills for Life

 

 

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

2(1-2-3)

 

 

Life and Thai Culture

 

 

 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Mathematics in Daily Life

 

 

4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Science for the Quality of Life Development

 

 

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Information Technology in Daily Life

 

 

4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

 

Science in Daily Life

 

 

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

 

Sports for the Quality of Life Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

89

หน่วยกิต

 

  2.1  วิชาแกน

 

9  

หน่วยกิต

4111353

สถิติเพื่อการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)

 

Statistics for Research in Computer

 

4114101

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

Fundamentals of Information Technology

 

4114102

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

Mathematics for Information Technology

 

4111353

สถิติเพื่อการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

Mathematics for Information Technology

 

 

 

  2.2  วิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

73

หน่วยกิต

 

     2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ

 

67

หน่วยกิต

 

          1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

11

หน่วยกิต

4111139

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ

Social and Professional Issues

3(3-0-6)

4114103

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3(2-2-5) 

4114205

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

 4114418

System analysis and Design

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Seminar in Information Technology

2(1-2-3)