สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิจ/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

        - รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

        - ประเภทหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

        - ภาษาที่ใช้ 

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

        - การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

        - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว