สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังเรียนจบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

1.ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ผู้ดูแลเว็บไซต์

4.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

5.อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.เจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี