สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

คลิกลิงค์>> competency.yru.ac.th/