สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อัจฉราพร ยกขุน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล   นางสาวอัจฉราพร  ยกขุน

ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าธนบุรี

ปร.ด

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

2560

ปริญญาโท

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

 การจัดการเทคโนโลยี   สารสนเทศ

2548

ปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บธ.บ.

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2544

 1. ผลงานทางวิชาการ
  1. งานวิจัย
 2. Yokkhun, A., Quirchmayr, G., Chutimasakul, W., & Papasratorn, B. (2014). Effects of CIOs’ Positive Characteristics and Competencies on their Perceived Management Effectiveness in a Transformed IS Organization. In The Proceedings of Global Conference on Engineering and Technology Management (pp. 291-300).

 3. บทความ
 4. Yokkhun, A., Inthasaeng, K., Duemong, F., Chutimasakul, W., & Papasratorn, B.

  (2012). Cultural Difference and Perceived CIO Role Effectiveness in Higher Education in ASEAN. In International Conference on Advances in Information Technology (pp. 191-198). Springer Berlin Heidelberg.

 5. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
 6. เอกสารประกอบการสอน

  อัจฉราพร ยกขุน. (2559). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  อัจฉราพร  ยกขุน. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

   

 7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
  1. ประสบการณ์การสอน
   1. ระดับปริญญาตรี 15 ปี
 8.    ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                   3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                            3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน                     3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา โครงการนักศึกษา                                                3(0-4-0) นก.

     ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                   3(2-2-0) นก.

     ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                                 3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์                                3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                3(2-2-0) นก.

     ชื่อวิชา การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี                    3(2-2-0) นก.

     ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                  3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด                      3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ                                        3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ          3(2-2-5) นก.

     ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา                    3(2-2-5) นก.

 9. ระดับปริญญาโท - ปี ​