สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล                       นายธนากร ปามุทา

ตำแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

 ปริญญาเอก

 มหาวิทยาลัยรังสิต

ปร.ด.

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2558

 ปริญญาโท

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

2542

 ปริญญาตรี

 วิทยาลัยครูเพชรบุรี

วท.บ.

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

2535

 

 

 

 

 

 1. ผลงานทางวิชาการ
  1. งานวิจัย

ไม่มี

 1. บทความ

ธนากร ปามุทา. (2557). การวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 7 (1), 70-79.

 1. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

ธนากร ปามุทา (2558). การโปรแกรมเชิงวัตถุ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ธนากร ปามุทา (2557). โปรแกรมคอมพิวเตอร์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ธนากร ปามุทา (2556). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ธนากร ปามุทา (2556). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

 1. ประสบการณ์ทางวิชาการ
  1. ประสบการณ์การสอน
   1. ระดับปริญญาตรี 17 ปี

ชื่อวิชา ภาษาคอมพิวเตอร์                                                 3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                            3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ                                             3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย                    3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                              3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1                         3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                       3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1                       3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม               3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การสร้างคอมไพเลอร์                                              3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                                              3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง                              3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                        3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ 1                                                   3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  3(2-2-0) นก.

 1. ระดับปริญญาโท 3 ปี

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                    3(3-0-6) นก.