สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล                       นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์

สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาเอก

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  วส.ด.

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2558

ปริญญาโท

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 วท.ม.

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2552

ปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าธนบุรี

 วท.บ.

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2550

 

6. ผลงานทางวิชาการ

   6.1   งานวิจัย

          ไม่มี

  6.2  บทความ

Wanapu, S., Phithak, T., & Kittidachanupap, N. (2016). Selecting Classification Model for the Personalized Movie Recommendation System by Feature Adjustment Method. In Proceedings of 2016 International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016), Tokyo, Japan, 17-19 June, 2016, pp. 682-686.

  1.  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

นโรดม กิตติเดชานุภาพ (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ

     7.1  ประสบการณ์การสอน

                   7.1.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี

ชื่อวิชา ระบบแบบกระจาย                                             3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์            3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี   3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์ออกแบบระบบมัลติมีเดีย                         3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย                    3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                     3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                  3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                        3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                               3(2-2-0) นก.

            7.2.1 ระดับปริญญาโท - ปี