สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล                       นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์

สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

ปริญญาโท

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548

ปริญญาตรี

 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

วท.บ.

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

2534

 

 

 

 

 

 1. ผลงานทางวิชาการ
  1. งานวิจัย

ธนาวัฒน์ วยาจุต, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และคณะ. (2558). พัฒนาเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการผลิตสื่อสารคดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : สถาบันรามจิตติ มูลนิธิภูมิปัญญา. (ผู้ร่วมวิจัย)

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, รัตนาภรณ์ ศรีหาพล, วันชนะ
พรหมทอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, และรอปีมิง แมะเราะ. (2557). ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, สุภา วัชระสุขุม, ปราณี หลำเบ็ญสะ,
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ยะพา เจ๊ะนิ, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิฮารงค์ โต๊ะสู,
นิยามาล อาแย และอามีเน๊าะ ดีแม. (2557). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 5). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อรวรรณ กมล และสุกินา อาแล. (2557). ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วันชนะ พรหมทอง, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และสุลัยมาน เภอโส๊ะ. (2556). ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, สุภา วัชระสุขุม, ปราณี หลำเบ็ญสะ,
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ยะพา เจ๊ะนิ, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิยามาล อาแย,
นิฮารงค์ โต๊ะสู และอามีเน๊าะ ดีแม. (2556). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, สุภา วัชระสุขุม, ปราณี หลำเบ็ญสะ,
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ยะพา เจ๊ะนิ, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิฮารงค์ โต๊ะสู,
นิยามาล อาแย และอามีเน๊าะ ดีแม.(2555). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3). ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 1. บทความ

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, รัตนาภรณ์ ศรีหาพล, วันชนะ
พรหมทอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ และรอปีมิง แมะเราะ. (2559). ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 70). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิยามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และนิฮารงค์ โตะสู. (2559). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 400). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ปราณี หลำเบ็ญสะ, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หลำเบ็ญสะ,
สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์,
นิยามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และนิฮารงค์ โตะสู. (2559). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา(ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 390). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ปราณี หลำเบ็ญสะ, ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, สุภา วัชระสุขุม,
ปราณี หลำเบ็ญสะ, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ยะพา เจ๊ะนิ, อานัส รุ่งวิทยพันธ์,
นิฮารงค์ โต๊ะสู และอามีเน๊าะ ดีแม. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาทย – ภาษามลายูถิ่น)
ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556.
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ YRU National and international conference on isiamic education ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 เมษายน 2558 (หน้า 35). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สุภา วัชระสุขุม, ปราณี หลำเบ็ญสะ ศุภลักษณ์ สินธนา พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ปราณี หลำเบ็ญสะ พิมพ์ปวีณ์สุวรรณโณ ยะพา เจ๊ะนิ อานัส รุ่งวิทยพันธ์ นิฮารงค์
โต๊ะสู และอามีเน๊าะ ดีแม. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (หน้า 305). สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.

 1. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2558). โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2557). แพลตฟอร์มเทคโนโลยี. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2556). ระบบปฏิบัติการ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 1. ประสบการณ์ทางวิชาการ
  1. ประสบการณ์การสอน
   1. ระดับปริญญาตรี 22 ปี

   ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                   3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                          2(1-2-3) นก.

   ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                            3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ                                                 3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา การจัดการระบบปฏิบัติการ                                     3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา แพลตฟอร์มเทคโนโลยี                                           3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ                                    3(2-2-5) นก.

   ชื่อวิชา พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                               3(3-0-6) นก.

   ชื่อวิชา เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งาน-
            เครือข่ายสังคมออนไลน์                                         2(1-2-3) นก.

   ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                           1(0-3-0) นก.

   ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                           2(0-6-0) นก.

   ชื่อวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                               1(0-2-1) นก.

   ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                  2(1-2-3) นก.

 1. ระดับปริญญาโท - ปี
 2. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์