สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ซอและ เกปัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ – สกุล                       นายซอและ เกปัน

ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์

สังกัด                            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

.ศ.

 ปริญญาโท

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.

 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556

 ปริญญาตรี

 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี        

วท.บ.

 วิทยาการคอมพิวเตอร์

2540

 1. ผลงานทางวิชาการ
  1. งานวิจัย

ซอและ เกปัน และ อัจฉราพร  ยกขุน. (2559). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

 1. บทความ

ซานียะห์ กาหม๊ะ รอฮีมะห์ มุนาแมะ และ ซอและ  เกปัน. (2559). ระบบทำเนียบอาจารย์ กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 (หน้า 71). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

 1. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

ซอและ เกปัน (2557). การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.

ซอและ เกปัน (2556). ระบบฐานข้อมูล. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 1. ประสบการณ์ทางวิชาการ
  1. ประสบการณ์การสอน
   1. ระดับปริญญาตรี 18 ปี

ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                      3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล                                                  3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ                                            3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงระบบ                            3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1                         3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา ความปลอดภัยของสารสนเทศ                                   3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                              3(2-2-0) นก.

ชื่อวิชา การวิจัยดำเนินงาน 1                                            3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา ฐานข้อมูลเบื้องต้น                                               3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง                               3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ                                     3(2-2-5) นก.

ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1              3(90) นก.

ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์             3(450) นก.

 1. ระดับปริญญาโท - ปี
 2. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์