สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 57

รายชื่อนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 57

 1. 405765001    นางสาวนูรียัสมี เจ๊ะดอเลาะ
 2. 405765002    นายโซฟีย์ สะมะแย
 3. 405765003    นายซัลเล็ม ดอเล็ง
 4. 405765004    นางสาวรอบียะห์ มะแตหะ
 5. 405765005    นางสาวนูรีซะห์ หะยีนาแว
 6. 405765006    นางสาวอัสมะห์ อูเซ็ง
 7. 405765007    นายวันอัฟฟาน แส๊ะเด็ง
 8. 405765010    นางสาวฟิรดาว สามะ
 9. 405765011    นางสาวซะอุรา ลาเต๊ะ
 10. 405765014    นางสาวรุสณีนา ยะลา
 11. 405765015    นายอิบราเฮง สะและ
 12. 405765016    นายริฏดวัน หะยีสะแอ
 13. 405765017    นางสาวนูรัยยา แซมมะซู
 14. 405765018    นางสาวเปาะห์มาเรียนี สาเหะอาแซ
 15. 405765019    นางสาวการีม๊ะ กาเดร์
 16. 405765020    นางสาวฮายาตี หะมะซอ
 17. 405765021    นางสาวอาซียะห์ ซีตีมะนุง
 18. 405765022    นางสาวนูร์ดีนา หมะเบ๊าะ
 19. 405765023    นางสาวฟาตีเมาะ กาเฮ็ง
 20. 405765024    นายคอเละห์ อูเซ็ง
 21. 405765025    นายฆูซัยรี บือราเฮง
 22. 405765027    นายธีรศักดิ์ นากอหม๊ะ
 23. 405765028    นางสาวรูวัยดา เจะเละ
 24. 405765031    นายอับดุลอาซิ มะหะแซ
 25. 405765032    นางสาวซารีนา อาบูเล็ง
 26. 405765033    นางสาวมูมีนะ บะอู