สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 58

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58

 1. 405865002    นายกฤติวุฒิ สุทธิศักดา
 2. 405865003    นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เปะอะรอมิง
 3. 405865004    นายอับดุลเลาะ กาหะมะ
 4. 405865005    นางสาวรอวันดี ยามา
 5. 405765007    นางสาวฮารีซะห์ มูดอ
 6. 405765008    นางสาวฟาร์ติน ดือราแม
 7. 405765009    นางสาวมัสรีดา มอสุ
 8. 405765012    นางสาวฟาติมา ตูแกบือซี
 9. 405765013    นางสาวซูฮัยดา แวบือซา
 10. 405765014    นางสาวมารีแย สะมะแอ
 11. 405765015    นายซัรฟาน เจ๊ะและ
 12. 405865023    นางสาวอาตีกะห์ บาบูมาเร๊าะ
 13. 405865025    นางสาวนูรีซา ลาเต๊ะ
 14. 405765026    นางสาวมูบัรเราะ แอหมอ
 15. 405765027    นายโซฟีดี ยูโซ๊ะ
 16. 405765029    นางสาวสุไฮณี สาแม็ง
 17. 405765033    นางสาววัลนิสา แวเตะ
 18. 405765034    นายฮัมดี กะจิ
 19. 405765038    นายสุไลมาน ไดนาดะ
 20. 405765039    นางสาวอามีเนาะ เปาะลอ
 21. 405765040    นางสาวสุไรนี มะมูแร
 22. 405765042    นายอับดุลการิม ดออิ