สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 60

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 60

 

1. 406065001  นายนัสรอล  วาสารี

2. 406065002  นางสาวอัสรีนา  ยามา

3. 406065003  นางสาวฮุสซือนา มะลี

4. 406065004  นายซอฟวัน  มะแม

5. 406065005  นางสาวนูรอาซูรา  รามมูลิ

6. 406065006  นายนูรดีน  ดือเร๊ะ

7. 406065007  นายอิรวัล  อีแตตีแม

8. 406065009  นางสาวมิซบะฮ์  นิเด

9. 406065010  นางสาวนูรไอณีย์  ลาเต๊ะ

10. 406065011  นางสาวอมีมะห์  ลาลี

11. 406065012  นางสาวสาฟูรา  สามะ

12. 406065013  นางสาวมารีเยาะห์  สะแต

13. 406065014  นายมูฮัมหมัดซอฟี  เจ๊ะมะ

14. 406065015  นางสาวนูรีนา  ดอละ

15. 406065016  นางสาวฮัซมะ  สะมะแห

16. 406065017  นางสาวนิมาเรียม  มะเซ็ง

17. 406065018  นายอาดีย์  อวนข้อง

18. 406065019  นายบัซลาน  มาลี

19. 406065020  นายอนัส  อีแต

20. 406065021  นางสาวซีตีอาอีเซ๊าะห์  มะเย็ง

21. 406065023  นางสาวปรัศนีย์  หะมะ