สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 29 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 25 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 13 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 52