สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 30 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 22 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 15 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 68.12