สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 28 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 26 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 18 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 69.23