สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 55

ศิษย์เก่าดีเด่น รหัส 55 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.  นายนิซำรี  เจะเละ

พนักงานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรงปินัง