สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 56

ศิษย์เก่าดีเด่น รหัส 56 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อ - สกุล นางสาวซานียะห์  กาหม๊ะ

สถานที่ทำงาน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตำแหน่ง ประสานงานโครงการ

2. ชื่อ – สกุล นายลุกมาน  เจ๊ะโด

สถานที่ทำงาน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

แกลเลอรี่