สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ภารกิจของหลักสูตร

1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพ ในวิชาชีพ
2. ด้านวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. ด้านบริการ เป็นแหล่งให้บริการและมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปพัฒนาและบริการท้องถิ่น
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย