สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับที่

โครงการ

ชื่อกิจกรรม

หมายเหตุ

1

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ก.5 การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม / จิตอาสาและการจัดค่ายของนักศึกษา

 

2

สรรหานักศึกษา

ก. 6 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 

3

พัฒนานักศึกษา

ก. 25 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ก. 26 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศ

ก. 27 ศึกษาดูงานภายในประเทศ

 

4

พัฒนาการเรียนการสอน

ก. 31 จัดการเรียนการสอน

ก. 32 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ก. 33  ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่

 

5

พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ก. 41 อบรมพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

ก. 42  พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ก. 43  ปรับพื้นฐานทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติและ Google Applications ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ก. 44  อบรมเทคนิคการทำ start up และการตลาดออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ก. 45 อบรมเทคนิคการติดตั้งและวางระบบเครือข่ายไร้สายและเทคนิคการจัดทำเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ค (LAN) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ก. 46   อบรมการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Smart Phone ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ก. 47  อบรม PhotoShop & Info graphic ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2