สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

กิจกรรมสำคัญ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

1. การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม / จิตอาสาและการจัดค่ายของนักศึกษา

-

10,000

10,000

27,680

47,680

 

 

 

 

 

 

โครงการสรรหานักศึกษา

กิจกรรมสำคัญ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

3,852

4,000

-

7,852

โครงการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมสำคัญ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

-

3,000

-

-

3,000

4. แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศ

6,700

2716

24,000

17,304

50,720

5. ศึกษาดูงานภายในประเทศ

-

4,500

93,360

-

97,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

กิจกรรมสำคัญ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

6. อบรมพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

-

-

7,200

-

7,200

7. พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

-

-

4,500

-

4,500

8. ปรับพื้นฐานทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติและ Google Applications ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

-

-

8,400

-

8,400

9. อบรมเทคนิคการทำ start up และการตลาดออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

-

-

9,500

-

9,500

10. อบรมเทคนิคการติดตั้งและวางระบบเครือข่ายไร้สายและเทคนิคการจัดทำเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ค (LAN) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

-

-

10,200

-

10,200

11. อบรมการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Smart Phone ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

-

-

11,800

-

11,800

12. อบรม PhotoShop & Info graphic ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

-

-

8,600

-

8,600