สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลการใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ชื่อกิจกรรม

รายงาน

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ไตรมาสที่ 1

-  เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2561 ได้จัดทำซื้อจ้างค่าวัสดุ ยอด 9,200 บาท งบแผ่นดิน

ไตรมาสที่ 2

-  เมื่อวันที่ 13-14 ก.ค 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมค่ายการทำงานเป็นทีมให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชั้นปีที่จังหวัดพัทลุง โดยใช้งบประมาณจำนวน 37,480 บาท

โครงการสรรหานักศึกษา

ชื่อกิจกรรม

รายงาน

กิจกรรมที่ 6 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ไตรมาสที่ 1

- เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำจัดซื้อจัดจ้าง ยอด  6,000 บาท งบแผ่นดิน จำนวน  6 รายการ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม

ไตรมาส 4

-  เมื่อที่ 2 ส.ค 62 ทางหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดปัตตานีใช้งบประมาณจำนวน 464 บาท

เมื่อวันที่ 9 ส.ค 62 ทางหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดสงขลาใช้งบประมาณจำนวน 1,388 บาท

โครงการพัฒนานักศึกษา

ชื่อกิจกรรม

รายงาน

กิจกรรมที่ 25 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ไตรมาสที่ 1

-  เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำจัดซื้อจัดจ้าง ยอด 3,000  บาท  งบแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ

กิจกรรมที่ 26 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศ

ไตรมาสที่ 1

- เมื่อวันที่ 19 ต.ค 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำจัดซื้อจัดจ้าง ยอด  5,000 บาท งบแผ่นดิน จำนวน  5 รายการ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม

- เมื่อวันที่ 1-6/2/62 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ได้พานักศึกษาประกวดแข่งขัน ออกแบบโปสเตอร์  รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยะภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ กทม โดยเบิกงบประมาณจากงบ บกศ ยอด 17,216 บาท

ไตรมาสที่ 2

- เมื่อวันที่ 7- 8 /2/62 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน ได้พานักศึกษาประกวดการแข่งขันเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเบิกงบประมาณจาก งบ บกศ. ยอด 4,168 บาท

- เมื่อวันที่ 4 - 5 /3/62 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน และอาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ ได้พานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่...ชุมชน โดยเบิกงบประมาณ บกศ ยอด 11,264 บาท

กิจกรรมที่ 27 ศึกษาดูงานภายในประเทศ  (หลักสูตรเทคโลยีสารสนเทศ)

ไตรมาสที่ 1

- เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำจัดซื้อจัดจ้าง ยอด  3,500 บาท งบแผ่นดิน จำนวน  5 รายการ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม

ไตรมาสที่ 3

- เมื่อวันที่ 9-14 มิ.ย 62 ทางหลักสูตรได้พานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 4 ไปดูงานนอกสถานที่ จังหวัดกรุงเทพโดยเบิกงบประมาณ บกศ. ยอด 93,360 บาท

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ชื่อกิจกรรม

รายงาน

กิจกรรมที่ 31 จัดการเรียนการสอน

ไตรมาสที่ 4

- เมื่อวันที่ 19/10/2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำซื้อจ้างวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 15,000 บาท จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19/10/2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำซื้อจ้างวัสดุ งบแผ่นดินยอด 15,000 บาท จำนวน 8 รายการเพื่อใชในการจัดกิจกรรม

- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำซื้อจ้างวัสดุ งบแผ่นดิน  15,000 บาท จำนวน 1 รายการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12/3/62 ทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำซื้อจ้างวัสดุ งบแผ่นดิน ยอด 5,000 บาท

กิจกรรมที่ 32 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ไตรมาสที่ 1

- เมื่อวันที่  24/12/61 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน และอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้ งบบ.กศ ยอด 1,536 บาท  ไปนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- เมื่อวันที่ 9/10/61 ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำจัดซื้อค่าวัสดุจำนวน

 2 รายการ  งบแผ่นดิน ยอด 2,000 บาท เพื่อเป็นวัสดุในการใช้กิจกรรม

- เมื่อวันที่ 21 /12/62 อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ได้ไปนิเทศนักศึกษาจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไตรมาสที่ 2

- เมื่อวันที่ 8-10/1/62 อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน ได้ไปนิเทศนักศึกษาที่บริษัทเอมิโปรจำกัด และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ โดยใช้งบ บกศ.ยอด 3,132 บาท

เมื่อวันที่ 5/3/62 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน พร้อมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ได้ไปนิเทศนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี โดยไม่ขอเบิกงบประมาณ

- เมื่อวันที่ 8/3/62 อาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ ได้ไปนิเทศนักศึกษาจังหวัดสงขลา บริษัทเอมิโปรจำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ โดยใช้งบ บกศ. ยอด 1,320  บาท

- เมื่อวันที่ 28 -29/3/62 อาจารย์พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณ บกศ. ยอด 2,592 บาท

กิจกรรมที่ 33  ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่

ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพานักศึกษาไปจัดค่ายคอมพิวเตอร์อาสา และสัมมนาที่ จังหวัดสตูล โดยมีนักศึกษาจำนวน 52 คน และอาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ใช้งบบกศ. ยอด 10,224 บาท

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ชื่อกิจกรรม

รายงาน

ก. 41 อบรมพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะการฝึกพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเพิ่มพูมความรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษา

  -  ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท

 -  ทำจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ ยอด 3,000 บาท งบแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ

  - ทำจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ ยอด 600 บาท งบ บ.กศ.  จำนวน 1 รายการ