สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์

แกลเลอรี่