สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 64

รายชื่อนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 64

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ

 

1

406465001

นายฮัซบุลลอฮ์ อาแวมือ

2

406465002

นายอิบนูอัฟฟาน อารง

3

406465003

นายซุฮรีย์ มายิ

4

406465004

นายฮาซัน เจะมะ

5

406465005

นางสาวฟาตีเมาะ นิตา

6

406465006

นางสาวซูรีนา ยูโซ๊ะ

7

406465007

นางสาวเกาซาร ตาเย๊ะ

8

406465008

นางสาวซาฟารี มะเซ็ง

9

406465009

นางสาวนูรซะห์ มะลา

10

406465010

นางสาวฮาฟีพะห์ เจะเตะ

11

406465011

นางสาวกัญญาพัชร เพ็ญศรี

12

406465012

นางสาวนาเดีย สาและ

13

406465013

นางสาวรุสมีณีย์ อามิง

14

406465014

นางสาวฟิรดาวร์ ดะแซ

15

406465015

นายอาฟานดี กะลูแป

16

406465016

นางสาวฮาซีกีน เจ๊ะมะ

17

406465017

นางสาวนูรูลฮาฟีดา มะสากา

18

406465018

นางสาวฟาตีนา อุเซ็ง

19

406465019

นางสาวมาซีเตาะห์ ตาเล๊ะ

20

406465020

นายยะห์ยา แวนะไล

21

406465021

นางสาวฟารีซา ดือเร๊ะ

22

406465022

นางสาวคัสมีรา บูละ

23

406465023

นายอนันต์ อาลีมีเน๊าะ

24

406465024

นายลุกมัน ดามัน

25

406465025

นางสาวนูรีย๊ะ โต๊ะเจะ

26

406465026

นายอารีเฟน มะ

27

406465027

นายอภินันต์ ดือราฮิง

28

406465028

นางสาวอินตีซาน สะมะแอ

29

406465029

นางสาวสูฟียะห์ บือราเฮง

30

406465030

นางสาวนูรฮายาตี นิมีรู

31

406465031

นางสาวแวซุรฮัน บาเน็ง

32

406465032

นางสาวณัฐภัทร วงศ์เอี่ยม