สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 64 (เทียบโอน)

รายชื่อนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 64 (เทียบโอน)

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ

 

 

 

1

106465001

 นางสาวอาซียัม มะสง

2

106465002

 นายศักรินทร์ สาเมาะ

3

106465003

 นายอาลีฟ กาเดร์

4

106465004

 นายอับดุลฮาฟิซ เจะดอเลาะ

5

106465005

 นายทัจรียาน เจะแวเด็ง

6

106465006

 นางสาวณัฐธยาน์ หนูวงษ์

7

106465007

 นายอัฟฮัม อีแต

8

106465008

 นางสาวอามีรา เจ๊ะเล๊าะ

9

106465009

 นางสาวเซาวียะห์ แยงคุณเซา

10

106465010

 นายนูรดีน อาเกะ

11

106465011

 นายรูวัยมิน มะเซ็ง

12

106465012

 นายธวัชชัย หลงพรหม

13

106465013

 นางสาวอรอุมา มะโร๊ะ