สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 18 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 15 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 10 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 83.33