สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 65

รายชื่อนักศึกษา รหัส 65 (ภาคปกติ) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล
1 406565002 นางสาวอาซียะห์  สามะ
2 406565003 นายอาลามี  ยามา
3 406565004 นายอนีส  ยายอ
4 406565005 นายซอลาฮุดดีน  ดีนหมัน
5 406565006 นางสาวฟาตีฮะห์  กูเตะ
6 406565007 นางสาวอาซูรา  สาและ
7 406565008 นายซุบฮี  ลีอาแด
8 406565009 นายอุสมาน  อาแว
9 406565010 นายมูฮัมหมัดซาดัม  มิง
10 406565011 นายซูไฮมี  เนือเรง
11 406565012 นายกิจการ  จงกลพืช
12 406565013 นางสาวมัรยัม  เต๊ะหวัง
13 406565014 นางสาวฟิรดาวณ์  กาจิเจ๊ะแย
14 406565015 นายแวฮัมหมัดวากี  จะปะกิยา
15 406565016 นางสาวมายีดา  เจะแต
16 406565017 นางสาวนูรไอมี  บือราเฮง