สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 65 (เทียบโอน)

รายชื่อนักศึกษาเทียบโอน รหัส 65

เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ
1 106565001 นางสาวเสาวลักษณ์  โต๊ะขาว
2 106565002 นางสาวนูรฮายาตี  สาเฮาะ
3 106565003 นายสุรเดช  ทองทวี
4 106565004 นางสาวอัซมะ  มิ่งประเสริฐกุล
5 106565005 นางสาวฟาดีละห์  ยูโซ๊ะ
6 106565006 นางสาวอัสมะ  ลิดอง
7 106565007 นายอัฟนัน  มูนี
8 106565008 นายอับดุลมายิ  สะแอ
9 106565009 นายอิลยัส  ดอเลาะ
10 106565010 นายอัมรินทร์  สะวี
11 106565011 นายเตาฟิต  มีนา
12 106565012 นางสาวพรพิไล  ไชยแสง
13 106565013 นายอัมมาร์   หมินเจะเกะ
14 106565014 นายสูไฮลี  สาเมาะ
15 106565015 นายอาดือนัน  เจ๊ะเม๊าะ
16 106565016 นายมูฮัมหมัดยุสรี  เบ็ญอัมซี
17 106565017 นายลุกมาน  แวแห
18 106565018 นายมัดซานาวี  หามะ
19 106565019 นางสาวฮาสาน๊ะ  สะบือลา
20 106565020 นายอุสมาน  ตอลี