สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา :  41 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 27 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 10 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 37.03 ร้อยละ