สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 32 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 27 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 9 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 33.33