สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 66

ลำดับ

โครงการ

ชื่อกิจกรรม

หมายเหตุ

1

โครงการพัฒนานักศึกษา

เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

2

โครงการทักษะและสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา

พัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา
เรื่อง  อบรมการสร้างสารสนเทศในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ

 

3

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
เรื่อง การติดตั้งและวางระบบเครือข่ายไร้สายและเทคนิคการจัดเวอร์ชวลเน็ตเวิร์ด(VLAN)/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Smart Phone

 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ทักษะการทำงานเป็นทีม จิตอาสา/การจัดค่ายกิจกรรมของนักศึกษา

 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง อบรมเทคนิคการทำ Start Up และการตลาดออนไลน์

 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การฝึกพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติและ Google Applications

 

4

โครงการสรรหานักศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

5

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอน

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ศึกษาดูงาน สถานที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดกลุ่มเป้าหมายอื่น กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ