สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การรับสมัครเยาวชนเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

การรับสมัครเยาวชนเกษตร
เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญีปุ่น 
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติดังนี้
1.อายุ 20 -27 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.ต้น ขึ้นไป)
2.เป็นเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer และคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ 
*สำนักงานเกษตรอำเภอ และ สำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน 

แกลเลอรี่