สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับอ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอ.แพรวศรี เดิมราช อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation ในงาน INSCIC 2023

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย จากผลงานวิจัย "ระบบบริหารจัดการขยะออนไลน์" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)

แกลเลอรี่