สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ เรื่อง หนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม "เรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยบอร์ด micro:bit" โดย ผศ.ดร.มูรีเร๊าะ ผดุง ดร.อัจฉราพร ยกขุน และอ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ

แกลเลอรี่