สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน อ.แพรวศรี เดิมราช และอ.รุสนี กาแมแล ได้นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3 ห้องปกติ รหัส 63 ตามหน่วยฝึกในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ได้แก่ โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แกลเลอรี่