สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจ้างงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจ้างงาน

แกลเลอรี่