สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจ้างงานต่อหลังฝึกสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการจ้างงานต่อหลังฝึกสหกิจศึกษา

แกลเลอรี่