สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม

ผลงานนักศึกษาเรื่อง การแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม 

จัดทำโดย
น.ส.รอวัดี ยามา 405865005
น.ส.ฟาติมา ตูแกบือซี 405865012
น.ส.นูรีซา ลาเต๊ะ 405865025
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่