สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บัณฑิตปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : 42 คน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 41 คน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : 30 คน 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีงานทำ : ร้อยละ 73.17