สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อคในมหาวิทยาลัย

ผลงานนักศึกษาเรื่อง รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อคในมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย
นายซัรฟาน  เจ๊ะและ 405865015
นายฮัมดี  กะจิ  405865034
นายอับดุลการริม  ดออิ  405865042
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่