สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบประเมินโครงงานนักศึกษา รายวิชา 4112470 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการสอบประเมินโครงงานนักศึกษา รายวิชา 4112470 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักศึกษา รหัส 57 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 6 ห้อง 06-201  ตั้งเเต่วันที่  26-27 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งผลงานของนักศึกษาเป็นการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่งานของหน่วยงานต่างๆ

 

แกลเลอรี่