สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประเมินโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประเมินโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 06-301 อาคาร 6 เวลา 09.00-16.30 น. จำนวน 6 กลุ่ม โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นคณะกรรมการในการสอบ ได้แก่ อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อ.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ และ อ.อัจฉราพร ยกขุน ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ นักศึกษาทุกคนค่ะ

แกลเลอรี่