สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

YRU TCAS การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://eduservice.yru.ac.th/tcas/