สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร       :  25501571102957

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Science Program in Information  Technology

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

                        ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Information  Technology)

                        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Information  Technology)